Kredyty bankowe

15 marca 2012

Kredyty bankowe polegają na tym ze bank zostawia do dyspozycji kredytobiorcy kwotę pieniędzy na określony czas, z przeznaczeniem na określony czas. Zadanie kredytobiorcy polega na tym, że zobowiązuje się on do regularnych spłat swojego zadłużenia. W przeciwnym razie bank naliczy nie małe odsetki.

Kredyty bankowe mogą być różne w zależności od celowości powierzanych środków, terminu spłaty zadłużenia oraz grupy docelowej. Ze względu na czas kredyty bankowe dzielimy na krótkoterminowe gdzie spłata następuje do 1 roku;następnie kredyty średnioterminowe gdzie spłacamy swoje zobowiązanie do 2 lat i długoterminowe , które opiewają do 40 lat spłaty. Kredyty bankowe dedykowane są wszystkim, którzy są w stanie udokumentować swoje zarobki i kwalifikacje formalno – finansowe przed bankiem. W ostatnim czasie banki promują kredyty przeznaczone dla przedsiębiorców. W ramach rozwoju coraz większej ilości start upów coraz więcej instytucji finansowych składa ofertę pojedynczym przedsiębiorcom, którzy reprezentują sektor małych i średnich. Najpopularniejszymi kredytami dla firm są dzisiaj kredyty inwestycyjne i obrotowe. Udzielane są na podstawie kondycji ekonomicznej firmy. Kredyty bankowe są w różny sposób zabezpieczane. Wyróżniamy następujące formy zabezpieczenia pożyczki:

osobowe:
poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
weksel – sporządza się deklaracje wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
poręczenie wekslowe
gwarancja bankowa
przelew wierzytelności
przystąpienie do długu
rzeczowe:
zastaw na rzeczach i prawach
blokada środków na rachunku bankowym
kaucja
bon na okaziciela
hipoteka-zabezpieczenie spłaty kredytu nieruchomościami